24 Październik 2014 roku

MenuUrząd Skarbowy w Międzyrzeczu:
adres siedziby:
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Międzyrzeczu
ul. Rynek 3
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 742-35-00
faks 95 742-35-01

NIP 596-10-06-489
REGON 003161790

poczta elektroniczna: us804@lu.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu czynny jest w godzinach:
Poniedziałek: w godz. od 715 do 1800
Wtorek-Piątek: w godz. od 715 do 1515

 

Aktualności

Portal Podatkowy-czyli wszystko o podatkach w jednym miejscu

2014-08-22

 

Ministerstwo Finansów uruchamia dziś Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

Od dziś można korzystać z części ogólnodostępnej portalu, umożliwiającej składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawierającej informacje o zmianach w przepisach podatkowych i ich wykładnię, kalendarz z ważnymi terminami oraz kalkulatory. W tej części portalu umieszczone są także wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania - częścią portalu jest system e-Deklaracje (strona www.e-deklaracje.gov.pl). Tu podatnik może też poszukać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej i celnej. Portal oferuje także wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, aktywność numerów VAT UE oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych.

Natomiast portal w części zalogowanej, który jest w tej chwili w przygotowaniu, będzie stanowił bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi, a konto podatnika umożliwi dostęp do własnych danych podatkowych. Rejestracja na portalu umożliwi nie tylko przesyłanie deklaracji z konta, ale także możliwość elektronicznego odbierania i składania pism z i do organów podatkowych, przeglądania złożonych deklaracji oraz statusu prowadzonych spraw.

Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl.

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

2014-07-03

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZASAD ROZLICZANIA VAT

Działalność rolnicza podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t.Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 z późn. zm).

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz oso-by fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

 Działalność gospodarcza– zgodnie z ust.2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką dzia-łalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zaso-by naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza została zdefiniowana w art.2 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję ma-teriału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadow-niczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytko-wych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i in-nych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach fo-liowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i labora-toryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospo-darki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20. 13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

 

Czytaj więcej

Portal Podatkowy

2014-05-14

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Programu e-Podatki http://www.epodatki.mf.gov.pl/ został opublikowany artykuł "Portal Podatkowy w pytaniach i odpowiedziach".

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów partnerem Bezpiecznych pieniędzy

2014-04-24

Bezpieczne pieniądze to kampania Narodowego Banku Polskiego związana z wprowadzeniem do obiegu banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Finansów jest jednym z partnerów akcji wspierającym działania NBP.

Czytaj więcej

„Kiedy wpadnie piąty milion?”

2014-04-11

 

Ministerstwo Finansów rozpoczyna dziś akcję „Kiedy wpadnie piąty milion?” zachęcającą do wspólnego medialnego odliczania liczby złożonych deklaracji PIT przez Internet. W 2011 roku odliczaliśmy do miliona, potem do dwóch milionów, a w zeszłym roku już do trzech milionów. W tym roku znacznie podnosimy poprzeczkę. Czekamy na pięć milionów!!!

 

Chociaż składanie deklaracji papierowych wciąż pozostaje najpopularniejszym sposobem rozliczania się podatników, Polacy coraz chętniej rozliczają się przez Internet. Rok temu co piąta deklaracja PIT została złożona elektronicznie, natomiast w ciągu 3 miesięcy tego roku – już co trzecia. Polacy już teraz przysłali rekordową liczbę3 557 208 zeznań za 2013 rok a do końca okresu rozliczeniowego zostało jeszcze 20 dni. Liczba ta obejmuje elektroniczne formularze PIT: 28, 36, 36L, 37, 38, 39 oraz PIT: 16, 16A i 19A. To o prawie 50% więcej niż w analogicznym okresie w 2013 roku. Liczymy jednak na to, że liczba przesłanych deklaracji PIT przez Internet za zeszły rok spełni nasze oczekiwania, bo do systemu e-Deklaracje wciąż wpływają nowe zeznania od podatników rozliczających się w ostatnich dniach. Od dziś Ministerstwo Finansów będzienastronie głównej www.mf.gov.pl do godz. 11.00 podawać aktualne statystyki czekając na pięciomilionową deklarację.

Przyłącz się do naszej akcji na Facebooku http://www.facebook.com/Szybki.PIT. Polub nasz profil i dołącz do wydarzenia Przybij piątkę.”

Czytaj więcej

Nowe zasady rozliczania VAT od samochodów

2014-04-11

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dot. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony.

Zgodnie z ogólną zasadą przyjmuje się, że pojazdy samochodowe o dmc do 3,5 tony wykorzystywane są nie tylko biznesowo lecz również prywatnie. Podatnikowi przysługuje ograniczone do wysokości 50 proc. prawo do odliczenia podatku naliczonego od wszystkich wydatków związanych z tymi pojazdami. Pełne odliczenie (tj. w wysokości 100 proc.) będzie przysługiwało w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej.
 
Wprowadzono również system korekt podatku naliczonego, który będzie stosowany w sytuacji zmiany zasad wykorzystania przez podatnika pojazdu samochodowego.
 
Ministerstwo Finansów przygotowało obszerną broszurę, w której szczegółowo, wraz z licznymi przykładami, omówiono wprowadzone zmiany.
Zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami zawartymi w broszurze dostępnej na stronie Finanse.mf.gov.pl w zakładce VAT/Wyjaśnienia i komunikaty oraz Broszury informacyjne.

Czytaj więcej

Informacja dotycząca OFE

2014-04-04

 

Informacja MPiPS w porozumieniu z MF dotycząca powszechnego systemu emerytalnego dostępna jest w urzędzie (do wglądu) w okienkach 1, 2, 4, 6 i 9.

 

Czytaj więcej

Konsolidacji procesów pomocniczych w administracji podatkowej

2014-04-01

Ministerstwo Finansów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizuje przedsięwzięcie o nazwie - Program e-Podatki. Planowane działania organizacyjne, legislacyjne           i informatyczne mają na celu przeprowadzenie transformacji polskiej administracji podatkowej,           w wyniku której nastąpić ma podniesienie efektywności jej funkcjonowania, a w konsekwencji usprawnienie całego procesu poboru należności podatkowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów funkcjonowania systemu podatkowego, zarówno po stronie podatników, jak i płatników.

                Administracja podatkowa musi być kompatybilna z nowoczesnymi narzędziami jej pracy         i kontaktu z podatnikami dostarczonymi przez Program e-Podatki. Wymaga to jej wzmocnienia pod kątem organizacyjnym. W związku z tym równolegle do Programu e-Podatki realizowane są prace nad projektem Konsolidacji procesów pomocniczych w administracji podatkowej, których założeniem jest z jednej strony wyeliminowanie już od 01 stycznia 2015r. dublujących się zadań obsługowych wykonywanych przez Izby i Urzędy Skarbowe, a z drugiej strony wzmocnienie kadrowe urzędów skarbowych w obszarze obsługi podatnika, kontroli podatkowej i egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej

Dzień otwarty

2014-03-28

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu  informuje o „Dniu otwartym”,

który w ramach ogólnopolskiej akcji „Szybki PIT” odbędzie się

05 kwietnia 2014r. (sobota)     

    w godz. od 8.00 do 14.00.

W ramach „Dnia Otwartego” przygotowane zostaną stanowiska do obsługi klientów rozliczających się z przychodów za 2013. Podatnicy oprócz złożenia zeznania podatkowego, pozyskania informacji podatkowych związanych z rozliczeniem, będą mogli skorzystać  z pomocy w rozliczeniu i przesłaniu zeznania podatkowego drogą elektroniczną. Uruchomiony zostanie również punkt obsługi zeznań wykazujących dochody uzyskane za granicą.

Bezwzględnym warunkiem do skorzystania przez podatników z pomocy   w wypełnieniu zeznania podatkowego jest posiadanie przez nich dowodu osobistego, informacji podatkowych o wysokości i źródłach uzyskanych w 2013r. przychodów oraz wykazu zsumowanych kwot przysługujących ewentualnych odliczeń.

Ponadto podatnicy, którzy zwrócą się w tym dniu z prośbą o pomoc w wypełnieniu zeznania podatkowego otrzymają do podpisania oświadczenie potwierdzające, że wskazane do rozliczenia dane liczbowe obejmują (przez danego klienta) wszystkie uzyskane w 2013r. przychody oraz, że do ewentualnych odliczeń podatkowych klient posiada tytuł prawny  i dowody źródłowe potwierdzające poniesienie przez niego wydatku.

Czytaj więcej

E-usługi Administracji Podatkowej

2014-03-25

Dostępność usług przez internet jest dziś standardem. Administracja Podatkowa chce być nowoczesna, efektywna i przyjazna dla obywateli. Stąd wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów wykorzystuje nowe technologie informatyczne, w celu lepszej dostępności usług i usprawnienia kontaktu z urzędem skarbowym.

Już od 2008 roku w ramach Systemu e- Deklaracje nasi klienci mogą składać formularze podatkowe przez internet. System skutecznie skraca czas załatwiania spraw podatkowych i ułatwia obsługę obywateli. Taka forma kontaktu z urzędem skarbowym cieszy się coraz większą popularnością. Dla przykładu System e-Deklaracje przyjął do końca grudnia 2013 roku ponad 39 mln dokumentów w formie elektronicznej a tylko w styczniu tego roku zostało przesłanych przez obywateli ponad 3 mln e-deklaracji przez internet, to o 36% więcej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Czytaj więcej

1 z 3  Nastepna >>
 
 
e-podatki
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 
UKS Zielona Góra
 
IC Rzepin
 
Dziennik Ustaw