22 Grudzień 2014 roku

MenuUrząd Skarbowy w Międzyrzeczu:
adres siedziby:
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Międzyrzeczu
ul. Rynek 3
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 742-35-00
faks 95 742-35-01

NIP 596-10-06-489
REGON 003161790

poczta elektroniczna: us804@lu.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu czynny jest w godzinach:
Poniedziałek: w godz. od 715 do 1800
Wtorek-Piątek: w godz. od 715 do 1515

 

Aktualności

Kampania informacyjna dla płatników

2014-12-16

 płatniku-pit

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od
1 stycznia 2014 r. Aby wiadomość o zmianach dotarła do wszystkich zainteresowanych, Ministerstwo Finansów rozpoczyna 10 grudnia kampanię informacyjną.

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. W praktyce formularze te powinny być przesyłane do US-ów w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.

Czytaj więcej

Zwolnienia w podatku od spadków i darowizn

2014-12-16

Podatek od spadków i darowizn

Art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), ,

 Zwolnienia dla najbliższej rodziny

 1. Przy nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w drodze s p a d k u przez małżonka , zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków,) wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę , nabywca może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (zwolnienie nie dotyczy spadków , gdy zgon spadkodawcy nastąpił przed dniem 1 stycznia 2007 r.)

Warunkiem , który trzeba spełnić , aby skorzystać ze zwolnienia od podatku jest zgłoszenie (na formularzu SD-Z2) nabytych w drodze spadku składników majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku każdy z nabywców składa odrębne zgłoszenie.

 1. Przy nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w drodze d a r o w i z n y przez małżonka , zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków,) wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę , obdarowany może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Warunkiem , jaki trzeba spełnić , aby skorzystać ze zwolnienia od podatku , to :

 • w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia darowizny należy zgłosić nabyte rzeczy lub prawa majątkowe ( na formularzu SD-Z2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,

 • udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo–kredytową lub przekazem pocztowym ( jeżeli wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok , w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych przekracza kwotę wolna od podatku).

Czytaj więcej

Informacja do płatników

2014-12-15

 • Jeżeli sporządzasz informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku
  PIT-40
  za więcej niż pięć osób fizycznych, lub przy ich sporządzaniu korzystasz z usług biura rachunkowego, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz
  PIT-8AR, przesyłasz urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 •  Jeżeli sporządzasz informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku
  PIT-40
  za nie więcej niż 5 osób fizycznych, i czynności tych nie wykonuje za Ciebie biuro rachunkowe, ww. informacje oraz roczne obliczenie podatku, a także deklaracje PIT-4R
  oraz PIT-8AR możesz złożyć w formie papierowej. Spełnienie warunku do przesyłania
  ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czytaj więcej

Od 2015 r. nowe wzory formularzy PIT

2014-12-10

Ministerstwo Finansów  uprzejmie informuje, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1634 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Określa ono nowe wzory formularzy, np. PIT-11, PIT-8C i PIT-R (przykładowo wzór informacji PIT-11 służącej do rozliczenia dochodów za 2014 r. stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia). Zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Natomiast w Dzienniku Ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. zostały opublikowane trzy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. :
w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - pod poz. 1674,
- w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 pod poz. 1673,

- w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - pod poz. 1672.

Czytaj więcej

Nowe zasady składania wybranych PIT i CIT na potrzeby PFR

2014-11-26

Usługa wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (pre-filled tax return – PFR) ruszy w marcu 2015 r. Do jej uruchomienia niezbędne są m.in. nowe regulacje w zakresie składania urzędom skarbowym wybranych formularzy PIT i CIT. Ustawa pozwalająca na natychmiastowe gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do wprowadzenia PFR wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. i będzie mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

PFR będzie przygotowany w oparciu o dane zawarte w imiennych informacjach o dochodach osób fizycznych, sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku.

W pierwszym etapie (marzec 2015 r.) usługa zostanie udostępniona dla podatników składających zeznanie podatkowe PIT-37. Podatnicy, którzy będą chcieli z niej skorzystać (usługa ma charakter fakultatywny), PFR pobiorą ze strony Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Czytaj więcej

Elektroniczne obowiązki dla płatników!

2014-11-25

Administracja Podatkowa informuje, że zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzają od 1 stycznia 2015 r. nowe zasady składania do urzędów skarbowych wybranych PIT-ów, między innymi w zakresie składania informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz rocznego obliczenie podatku PIT-40. Każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), oraz gdy informacje składa w jego imieniu biuro rachunkowe, będzie zobowiązany do wysyłania tych deklaracji/informacji do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej.

Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), będąca nowym, intuicyjnym kanałem służącym do wysyłania zbiorczych e-deklaracji.

Główną zaletą tej bramki jest możliwość złożenia w ramach jednej transmisji danych do 20 000 dokumentów oraz pobranie jednego UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla całej wysyłki. W tym celu wprowadzone zostały nowe schematy informacji zbiorczych PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji zbiorczej PIT-40, które w Uniwersalnej Bramce Dokumentów zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z.

Czytaj więcej

Będą wyższe ulgi na dzieci

2014-11-25

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 24 listopada 2014 r. ustawę zmieniającą zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. – Większa ulga na dzieci to dobra wiadomość dla ponad miliona polskich rodzin, które wychowują około dwóch milionów dzieci – powiedział minister finansów Mateusz Szczurek podczas uroczystości podpisania ustawy w Belwederze i wskazał, że to kolejny ważny krok w polityce prorodzinnej rządu.

Zmiany poprawią sytuację tych podatników, dla których dotąd pełne wykorzystanie ulgi było nieosiągalne, w tym dla blisko połowy rodzin wielodzietnych, których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi. Teraz budżet państwa dopłaci tym rodzinom, zwracając kwotę niewykorzystanej ulgi. Aby ulga nie stała się zniechęcającą do pracy i uzależniającą zapomogą, zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunkiem zwrotu jest zatem opodatkowana i oskładkowana praca przynajmniej jednego z rodziców. Ma to stymulować wsparcie tych rodzin, w których praca, a nie zasiłek, jest sposobem utrzymania.

Czytaj więcej

LIMIT PRZYCHODÓW DECYDUJĄCY O PROWADZENIU KSIĄG RACHUNKOWYCH W 2015R.

2014-11-14

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 1.200.000 euro. Kwestię tę regulują art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 361 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz.330 z późn. zm.).

 Na podstawie art. 24a ust. 6 ustawy podatkowej oraz art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości w danym roku podmioty muszą prowadzić księgi rachunkowe, jeśli ich przychody za poprzedni rok wynoszą tyle samo lub więcej niż równowartość 1.200.000 euro przeliczona wg kursu NBP z dnia 30 września poprzedniego roku.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. wystąpi po osiągnięciu lub przekroczeniu w 2014 r. przychodów w kwocie 5.010.600,00 zł. (1.200.000 euro x 4,1755 zł/euro – kurs średni NBP z dnia 30 września 2014 r. tabela kursów nr 189/A/NBP/2014).

Czytaj więcej

LIMIT JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI W 2015R.

2014-11-14

Na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na podstawie art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowe środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000,00 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z przepisem art. 22k ust. 12 updof i art. 16k ust. updop do przeliczenia tego limitu na złote stosuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.
Na podstawie tabeli ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski nr 190/A/NBP/2014, obowiązujący w dniu 01 października 2014r. średni kurs euro wynosił 4,1792 zł zatem łączna kwota jednorazowych odpisów w roku 2015 nie może przekroczyć 209.000,00 zł.

Czytaj więcej

LIMIT RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH W 2015R.

2014-11-14

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średni kurs euro w dniu 1 października 2014r. wynosił 4,1792 zł (tabela NBP nr 190/A/NBP/2014).

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 w/w ustawy podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z działalności prowadzonej:

 • wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000,00 euro,

 • w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 150.000,00 euro.

W związku z powyższym w 2015 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej, którzy w 2014 r. uzyskali przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, w wysokości nieprzekraczającej 626.880,00 zł,

Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1b wspomnianej wyżej ustawy możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w okresach kwartalnych ustawodawca przewiduje dla podatników, u których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro.

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2015 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2014 r. nie przekroczą kwoty 104.480,00 zł.

Czytaj więcej

1 z 4  Nastepna >>
 
 
e-podatki
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 
UKS Zielona Góra
 
IC Rzepin
 
Dziennik Ustaw